Follow

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I INVAJO TECHNOLOGIES AB (PUBL)

11 May 2021 - 12:00

Aktieägarna i Invajo Technologies AB (publ), org.nr 556737-5489 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 11 juni 2021.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat med stöd av tillfälliga lagregler att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.

DELTAGANDE

Aktieägare som vill delta på årsstämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 3 juni 2021, och
 • Anmäla sitt deltagande senast torsdagen den 10 juni 2021 genom att skicka in komplett poströstningsformulär och, i förekommande fall, fullmakter, registreringsbevis och andra motsvarade behörighetshandlingar i enlighet med anvisningarna under rubriken ”Information om poströstning” nedan.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta på årsstämman – utöver att anmäla sig genom att avge sin poströst – tillfälligt registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 3 juni 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den andra bankdagen efter den 3 juni 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

INFORMATION OM POSTRÖSTNING

Med anledning av utbrottet av coronaviruset som orsakar Covid-19 och aktieägarnas säkerhet, har Bolaget beslutat att årsstämman enbart kommer hållas genom poströstning enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Detta innebär att årsstämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, d.v.s. det kommer inte hållas någon stämma med möjlighet att delta fysiskt. Formulär för poströstning finns tillgängligt på Bolagets hemsida (https://sv-se.invajo.com/). Ifyllt och undertecknat formulär skickas i original till Invajo Technologies AB (publ), “Årsstämman 2021”, Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm eller per e-post till [email protected] Komplett formulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 10 juni 2021. Ytterligare instruktioner finns i formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär återfinns på Bolagets webbplats (https://sv-se.invajo.com/). Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid årsstämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om
  1. Fastställande av resultaträkning och balansräkning,
  2. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 10. Val av styrelse, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
 11. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
 12. Årsstämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Advokat Johan Engström (Eversheds Sutherland) väljs till ordförande vid årsstämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Som röstlängd föreslås den röstlängd som kommer ha upprättats baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster och som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Val av en eller två protokolljusterare (punkt 5)

Styrelsen föreslår att Kevin Holmkvist (Eversheds Sutherland) eller, vid förhinder, den eller de som styrelsen anvisar, som personer att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.
Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör (punkt 8c)

Revisorn tillstyrker att årsstämman beviljar ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Beslut om ansvarsfrihet fattas genom individuella beslut för varje styrelseledamot respektive VD i följande ordning:

 1. Erik Wikström (styrelseordförande)
 2. Hans Isoz (styrelseledamot)
 3. Mikael Malm (styrelseledamot)
 4. Susanne Rönnqvist Ahmadi (styrelseledamot)
 5. Fredrik Berglund (Styrelseledamot och tidigare VD)

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 9)

Det föreslås att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 47 600 kronor till vardera av styrelseledamöterna. Den totala ersättningen till styrelsen ska sammanlagt uppgå till 238 000 kronor.

Vidare föreslås att arvode till Bolaget revisor ska utgå enligt av styrelsen godkänd löpande räkning.

Val av styrelse, revisorer och eventuella revisorssuppleanter (punkt 10)

Styrelsen föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

Till ordinarie ledamöter föreslås omval av Erik Wikström, Mikael Malm, Susanne Rönnqvist Ahmadi och Hans Isoz och nyval av Love Carlsson. Vidare föreslås Erik Wikström omväljas till styrelseordförande.

Styrelsen föreslår, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till Bolagets revisor. Grant Thornton har meddelat att, för det fall Grant Thornton blir omvalt, Mattias Kjellman fortsättningsvis kommer vara huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler (punkt 11)

Årsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning (genom nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget eller på annat sätt) för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter respektive immateriella rättigheter och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Beslut enligt denna punkten 11 är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

ÖVRIGT

Antal aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår Bolagets aktiekapital till 3 704 208 kronor, fördelat på 14 816 832 aktier. Varje aktie representerar en röst.

Handlingar och upplysningar

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före årsstämman, dvs. senast tisdagen den 1 juni 2021, till Bolagets adress Invajo Technologies AB (publ), Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm, (vänligen märk kuvertet "Årsstämma 2021") eller per e-post till [email protected] Upplysningarna lämnas av Bolaget genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats, https://sv-se.invajo.com/ och hos Bolaget på ovan angiven adress senast den 6 juni 2021. Upplysningarna skickas även till aktieägare som begärt dem och som uppgivit sin adress.

Årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar hänförliga till föreslagna beslut till årsstämman kommer finnas tillgängliga på Bolagets kontor och hemsida senast tre veckor innan årsstämman. Samtliga handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Hantering av personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande till årsstämman, aktieägares röstning samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämma och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

____________________

Stockholm i maj 2021
INVAJO TECHNOLOGIES AB (PUBL)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Adam Bäckström, CFO, Invajo Technologies AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 73 026 68 26

Om Invajo

Invajo är en så kallad SaaS (Software as a Service), det vill säga en onlinebaserad mjukvara. Tjänsten används för en effektiv och smidig digital hantering av inbjudningar, bokningar och deltagare. Exempel på användningsområden är streaming av digitala event, webinar samt fysiska sammankomster. Tjänsten används av företag i alla storlekar, offentlig sektor, ideella organisationer och privatpersoner. Bolaget har sin hemvist i Sverige men kunder och användare finns även i andra länder, exempelvis Norge, England, Tyskland, Belgien, Japan och Bulgarien.

För mer information, se Invajos hemsida www.invajo.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | [email protected]

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM (Sweden)
Invajo International AB
Invajo Technologies AB is a provider of online service for handling invitations, bookings and participants. The company offers a tool for management of invites, registrations and attendees. Its fields of application are conferences, seminars, congresses, vernissages, educations, courses, parties, events, kickoffs, concerts and sporting events among others....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More